‼️ขายสัญญาหอ The Charn ‼️
ราคา ***20,000*** ห้องอยู่ชั้น 8 ตึก B ฝั่งซันต้า

-ฟรีเก้าอี้ทำงาน(มีล้อเลื่อน), และของใช้อื่นๆ
-เข้าอยู่ได้เดือนมิถุนายน แล้วแต่สะดวกเลยค่า
-เตียงเดี่ยว 3.5 ฟุต 2เตียง
-ค่าห้องเดือนละ 4,900 บาท
-ค่าไฟยูนิตละ 6บาท
-ค่าน้ำยูนิตละ 30 บาท
-ลานจอดรถฟรี
-หออยู่ตรงข้ามประตูเชียงราก1 ข้ามสะพานลอยมาไปเรียนได้ไม่ไกลมาก

ชื่อ-สกุล : แคทลียา ผิวปานแก้ว

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ: ศิลปศาสตร์

ชั้นปี:

รหัสสัญญา: 3427

หอ: The Charn

ค่าสัญญา : 20,000

จองสัญญา

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin