• ขายสัญญาหอพัก Skyview tu เข้าอยู่ได้ช่วงเดือนพคอยู่ตึก1 (หญิงล้วน) ชั้น9 ฝั่งหันเข้าตึก2
    ค่าห้องเดือนละ6,500 (ช่วงโควิดลด20%)
  • หอพักอยู่บริเวณประตูเชียงราก2
  • ห้องพักไม่มีปัญหาแต่จะขายสัญญาเพราะจะเข้าหอพักแพทย์

ชื่อ-สกุล : พชรพร ตั้งสถาพรพงษ์

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ: แพทยศาสตร์

ชั้นปี:

รหัสสัญญา: 2423

หอ: Skyview

ค่าสัญญา : 20,500

จองสัญญา